فراموشی رمز عبور

فرم استخدام بخش مالی

فرم استخدام بخش مالی

 • مقطعرشتهمحل تحصیلسال فارغ التحصیلیمعدل نهایی 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام شرکت/سازمانزمینه فعالیت شرکتسمتمدت همکاریعلت قطع همکاریآخرین حقوق دریافتی 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مهارت های عمومی

 • مهارت های تخصصی بخش مالی

 • انواع فایل های مجاز : txt, jpg, doc, rar, zip.
  فقط فرمت txt, jpg, doc, rar, zip